Cơ cấu tổ chức

I. BAN GIÁM HIỆU:

1. Thầy: Trình Quang Long - Hiệu trưởng

2. Cô: Phan Thị Phước Hòa - Phó Hiệu trưởng

3.Thầy: Hứa Đại Thanh - Phó Hiệu trưởng

II. CHI ỦY CHI BỘ

1.Thầy: Trình Quang Long - Bí thư Chi bộ

2. Cô: Phan Thị Phước Hòa- Phó Bí thư

3. Cô Tống Thị Thủy - Chi ủy viên

III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Thầy: Hứa Đại Thanh - Chủ tịch

2. Cô: Lê Thị Phượng - Phó Chủ tịch

3.Thầy Lê Văn Sức - Ủy viên

4. Cô: Đặng Thị Thùy Phương - Ủy viên

5. Cô: Nguyễn Thị Thanh Vân - Ủy viên

IV. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1.Thầy: Trần Duy Ân - Bí thư

2. Cô: Trần Lê Bình Phương - Phó bí thư

3. Thầy: Bùi Quốc Thịnh - Ủy viên

V. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

1. Thầy: Phan Trần Anh Tuấn - TPT

Các bài viết khác: