Cơ cấu tổ chức

I. BAN GIÁM HIỆU:

1. Thầy: Trình Quang Long - Hiệu trưởng

2. Cô: Phan Thị Phước Hòa - Phó Hiệu trưởng


II. CHI ỦY CHI BỘ

1.Thầy: Trình Quang Long - Bí thư Chi bộ

2. Cô: Phan Thị Phước Hòa- Phó Bí thư

3. Cô Đỗ Thị Kim Thu-Ủy viên

III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Thầy: Lê Văn Sức - Chủ tịch

2. Cô: Lê Thị Phượng - Phó Chủ tịch

3.Cô: Trần Thị Hoàng Sang - Ủy viên

4. Cô: Ngô Thị Hoa - Ủy viên

5. Cô: Trần Thị Ánh - Ủy viên

IV. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1.Thầy: Trần Duy Ân - Bí thư

2. Cô: Trần Thi Hoàng Sang - Phó bí thư

3. Cô Nguyễn Thị Vi Na - Ủy viên

V. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

1. Thầy: Phan Trần Anh Tuấn - TPT

Các bài viết khác: